Plaub Hlis 2014

Lub McKnight Foundation lub 2013 Xyoo ntawm daim ntawv qhia txog Glance yog tam sim no muaj.

Qhov kev zov me nyuam los ntawm qhov kev zov me nyuam, tsab ntawv ceeb toom qhia txog lub sij hawm dhau los ntawm peb txoj hauj lwm thiab qhov teeb meem tam sim no.

Raws li ib txwm, McKnight cov ntaub ntawv xov xwm tshaj tawm thiab cov ntaub ntawv nyiaj txiag muaj nyob rau ntawm peb lub vev xaib.