Kaum Ob Hlis 2014

Cov ntawv teev npe ua cov ntawv sau txog Sandy Spieler lub cwj pwm li ib tug kws ua yeeb yam thiab tus neeg ua haujlwm, lub cim ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab cov duab.