Lub teb chaws, MN yog tus thib 46 hauv AAPI kev kawm tiav tsev kawm ntawv theem siab thiab yog ib qho chaw hauv tsev kawm ntawv loj tshaj plaws hauv A-CAP kom nyeem tau qib plaub, tab sis ntau tau ua tiav los hloov cov kev sib tw no. Daim ntawv qhia no nthuav tawm peb lub tsev kawm ntawv MN siv cov tswv yim tshiab los pab cov AAPI cov tub ntxhais kawm tau zoo.