Cov Lus Thoob Ntiaj Teb Cov Nyiaj Lag Luam tau teev tawm cov kev koom tes uas cov tuam txhab lag luam yuav ua rau cov neeg qis dua thiab kev nyab xeeb ntawm cov peev txheej. Nws muaj cov tswv yim tsim nyog hais txog tias peb qhov kev pab cuam yuav tsum tau txheeb los ntawm tsoom fwv cov kev ua tsim nyog.