McKnight tau koom nrog Chaw rau kev siv txiaj ntsig kom sau cov lus qhia tsis qhia npe los ntawm cov neeg pab dawb tsis ntev los no txog ntau yam haujlwm ntawm peb txoj haujlwm, nrog rau kev pab nyiaj, kev sib txuas lus, thiab txhua yam kev cuam tshuam. Cov kev tshwm sim yog raug txiav los tawm tsam lwm lub hauv paus thiab muab tso ua ke rau hauv Daim Ntawv Qhia Nyiaj Txiag Grantee.