HUD yuav ua li cas-qhia rau lub tswv yim txog kev muaj peev xwm ntawm kev sib koom siab-kev pabcuam pejxeem raws li cov kev kawm uas tau kawm los ntawm lub zej zog cov neeg tsim tsa.