Cov lus qhia luv luv no qhia txog pawg neeg ntsuam xyuas txog kev paub, kev txawj, thiab cov kev pabcuam cov xibfwb siv los txhawb cov menyuam kawm ntawv los ntawm qhov kev ntsuas tus qauv STEP, ib qho metric uas siv los txiav txim siab txog kev kawm nyob rau hauv peb qhov kev kawm ntxov.