Surdna Foundation qhov kev tshaj qhia tshiab ntawm kev soj ntsuam ntawm lawv txoj kev tshawb nrhiav ntawm feem cuam nqis peev. Siv lawv txoj kev kawm los ua ib qho kev tshawb nrhiav thiab kev qhia, daim ntawv tshaj tawm qhia txog kev tsim cov txheej txheem siv los kawm txog thiab sib tham txog cov kev nqis peev nrog lub hom phiaj.