Daim ntawv tshaj tawm tshiab ntawm Minnesota Housing Partnership yuav ntsuam xyuas qhov pace, tus nqi, qhov chaw thiab kev cuam tshuam ntawm cov khoom vaj khoom tsev muag khoom nyob rau ntawm xya lub nroog loj cheeb tsam.