Lub Kaum Hli Ntuj 2015

Qhov project no yog ib qho pov thawj rau lub hwj huam thiab cov txiaj ntsim ntawm kev ywj pheej nyob hauv Minnesota hauv yav dhau los 25 xyoos, thiab rau kev cog lus ntawm lub hauv paus rau lub hauv paus loj uas tau ua rau peb tus qauv ntawm Minnesota los ua tus coj.