University of Minnesota interdisciplinary online journal uas pom lub Mississippi River ua qhov chaw rau kev sib tham tim ntsej tim muag thiab tseem ceeb txog tib neeg, zej zog, dej, thiab qhov chaw.