Lub Peb Hlis 27, 2015 - Lub tswv yim thib ob ntawm peb lub tswv yim ntawm kev lag luam, ib daim ntawv tseem ceeb qhia peb txoj haujlwm rau peb lub xyoo tom ntej, ua lub hauv paus kom zoo siv txhua yam peb siv los ua peb lub hom phiaj.