Lub zog ntawm Minnesota yog qhov yooj yim - nws yog peb cov neeg. Peb ua txhua yam, tsim ub no thiab tu rau peb tsev neeg thiab peb cov neeg zej zog.

Lub Hwj Hwm ntawm Minnesota txhawb kev sib tham hauv zej zog los ntawm kev sib qhia cov dab neeg - cov dab neeg ntawm cov neeg uas tsim kom muaj kev lag luam huv lub zog uas txhawb peb cov zej zog, peb lub xeev thiab peb lub teb chaws.

Koj puas paub tias Minnesota tau nyob hauv ntau tshaj li 59,000 txoj hauj lwm uas muaj zog txaus? Cov haujlwm no txhawb nqa cov tsev neeg - lawv them zoo thiab lawv pab cov me nyuam nyob hauv cov zej zog uas lawv loj tuaj. Huv lub zog tseem ua rau cov neeg ua liaj ua teb nyob rau hauv lawv thaj av, ua rau cov nyiaj tau los rau cov tsev neeg thiab cov se ntawm cov vaj tse uas txhawb nqa cov tsev kawm ntawv, chaw ua si thiab cov tub ceev xwm.

Saib cov yeeb yaj duab thiab koom nrog qhov sib tham ntawm powerofmn.org.

 Saib daim ntawv qhia tas nrho