រំលងទៅមាតិកា
1 នាទីអាន

ហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្ម វឌ្ឍនភាព MN: McKnight Foundation

កម្មវិធីភូមិភាគនិងសហគមន៍របស់មូលនិធិ McKnight បានវិនិយោគទៅលើអង្គការដែលធ្វើការងារដើម្បីធ្វើឱ្យសហគមន៍របស់យើងអាចរស់នៅបានច្រើននិងពង្រីកឱកាសឱ្យមនុស្សទាំងអស់លូតលាស់។

អានអត្ថបទពេញ

ប្រធានបទ: តំបន់ & សហគមន៍

ខែមេសា 2018

ភាសាខ្មែរ