រំលងទៅមាតិកា
ការប្រមូលផ្ដុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពវប្បធម៌ដែលជាអ្នកទទួលអំណោយម្នាក់នៃមូលនិធិម៉ាកឃេហ្វដផ្លេកឃ្យូរីដ។
1 នាទីអាន

ជំនួយការចងចាំរបស់ George Floyd

ភាសាខ្មែរ