2003 - មាតិការនិងរូបភាពពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2002 របស់យើងនៅក្នុងទម្រង់ Adobe Acrobat ។