ខែមេសាឆ្នាំ 2012 - របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2011 របស់យើង "ជាប្រចាំឆ្នាំ" នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PDF ។