មេសា 2016

ពានរង្វាន់រចនាស្ថាបត្យកម្មនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ AIA Minnesota និងត្រូវបានគាំទ្រដោយមូលនិធិ McKnight Foundation ។ គោលដៅរបស់វាគឺដើម្បីទទួលស្គាល់និងលើកទឹកចិត្តការច្នៃប្រឌិតដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យ។

ចំណាំ: ដំបូងពានរង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ចាប់ពីឆ្នាំ 2016 វាបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ។