ខែមេសាឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍ McKnight Foundation របស់ឆ្នាំ 2013 នៅក្នុងរបាយការណ៍អាចរកបានឥឡូវនេះ។

កម្មវិធីតាមកម្មវិធីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីភាពបន្ទាន់នៃការងាររបស់យើងហើយបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលបច្ចុប្បន្ន។

ដូចជានិច្ចកាលព័ត៌មានកម្មវិធីនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗបំផុតរបស់ McKnight អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។