ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2008 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពល Holm ជាកំណាព្យនិពន្ធនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទកាលវិភាគនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។