ខែមិថុនាឆ្នាំ 2016

ការរួមសហការរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះច្រកព្រំដែនកណ្តាល (2007-2016) គឺជាភាពជាដៃគូប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលគាំទ្រដោយគ្រឹះស្ថានមូលដ្ឋាននិងជាតិចំនួន 14 ដែលកំពុងស្វែងរកការបង្កើត "ច្រកសម័យនៃឱកាស" នៅតាមបណ្តោយផ្លូវរថភ្លើងបៃតងរបស់ទីក្រុងម៉េនណាប៉ូលីសនិងទីក្រុងសាំងប៉ូ។