គម្រោងស្រាវជ្រាវទូលំទូលាយនេះដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់សិល្បៈបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ 2003 ដោយវិទ្យាស្ថានទីក្រុងដែលបានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីផ្នែកសំខាន់ៗនៃការគាំទ្រដែលវិចិត្រករត្រូវការ។