សិក្សាដោយវិទ្យាស្ថាន Devos នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៃសារមន្ទីរអាមេរិចនិងឡាទីនក្រុមហ៊ុនរាំនិងក្រុមហ៊ុនល្ខោន។