បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍របស់សេលស៍ដែលសហការឧបត្ថម្ភដោយ McKnight ។ របាយការណ៍នេះផ្តល់ជូនអ្នកវិនិយោគនូវការណែនាំនិងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីវាយតម្លៃការប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យនៃសមធម៌សាធារណៈនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈសាច់និងកសិផល។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីណែនាំអ្នកវិនិយោគតាមរយៈហានិភ័យទឹកសំខាន់ៗដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧស្សាហកម្មទាំងនេះហើយមានសំណុំទិន្នន័យពិសេសតែមួយគត់ដែលមានក្រុមហ៊ុនអាហារធំ ៗ ចំនួន 37 នៅលើគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងទឹកសាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។