របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ McKnight តាមរយៈការបញ្ជូលនៃប្រភពធនធានទឹកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ស្តីអំពីការតភ្ជាប់រវាងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីទឹកហូរនិងគុណភាពទឹកនៅតាមតំបន់ជនបទ។