ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2016

ជាផ្នែកមួយនៃស៊េរី McKnight's Food for Thought ដែលជាអត្ថបទថ្មីមួយដោយលោក Jay Walljasper រកមើលឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៅ Brainerd, Fergus Falls និងសហគមន៍ផ្សេងៗនៅជ្រុងភាគពាយព្យនៃរដ្ឋមីនីសូតា។