របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការងារស្ម័គ្រចិត្តស្តីពីភាពខុសគ្នានៃពូជសាសន៍និងភាពមិនស្មើគ្នានៃការផ្តល់មូលនិធិដល់សិល្បករនៃពណ៌និងអង្គការដឹកនាំដោយមនុស្សដែលមានពណ៌។