សិក្ខាសាលានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ប្រចាំសប្តាហ៍តាម Webinar សំរាប់សមាជិកបណ្តាញអ្នកវិនិយោគ។

នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ, Elizabeth McGeveranនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុមហ៊ុន McKnight បានចូលរួមជាមួយលោកស្រី Laura Campos នាយកគណនេយ្យភាពផ្នែកនយោបាយនិងនយោបាយនៅមូលនិធិ Nathan Cummings និង Meredith Benton មកពីទីក្រុង Whistle Stop Capital ដើម្បីស្វែងរកការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបញ្ចូលភាគីទាំងពីរ។