មធ្យោបាយណែនាំ HUD សម្រាប់ការផ្តល់សក្តានុពលនៃភាពជាដៃគូសាធារណៈដែលមានមូលដ្ឋានលើមេរៀនដែលទទួលបានពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព។