ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2006 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប៊ែលម៉ាជាសិល្បករល្ខោនសម័យកាលនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។