របាយការណ៍ថ្មីរបស់ Surdna Foundation ស្តីពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគ។ ដោយប្រើប្រាស់បទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាការសិក្សាករណីនិងមគ្គុទ្ទេសក៍របាយការណ៍នេះផ្តោតលើរបៀបរៀបចំដំណើរការទូទៅដើម្បីរៀនសូត្រនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្តាក់ទុនជាមួយបេសកកម្ម។