របាយការណ៍ថ្មីមួយពី Minnesota Housing Partnership ពិនិត្យមើលល្បឿន, ទីតាំង, និងផលប៉ះពាល់នៃការលក់អចលនទ្រព្យផ្ទះល្វែងនៅទូទាំងតំបន់ទីក្រុងមេគង្គ 7 ។