បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខែមិថុនា 2016

សំណុំរង្វាស់រួមដែលនឹងតាមដានការប្រែប្រួលរបស់តំបន់លើលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គម។ គម្រោងមួយនៃមហា MSP, ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ទីននប៉ូលប៉ូល