ការប្រមូលករណីសិក្សាដែលផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរយៈពេល 10 ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡាវីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍ហ្វឹកហាត់ McKnight Collaborative ដំណាំនៃសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងត្បូង។