អត្ថបទ Blue Sky ថ្មីមួយណែនាំពីគោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗដែលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នភ្នាក់ងារពន្ធ ERISA ប្រហែលជាគិតអំពី ESG ផលប៉ះពាល់និងកត្តាដទៃទៀតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់ពួកគេ។