យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការការទទួលបានអាហារបំប៉នដែលមាននិរន្តរភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។ សៀវភៅរូបថតនេះអញ្ជើញអ្នកឱ្យពិសោធន៍ថាតើសហគមន៍ចម្រុះកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបែបនេះដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិ McKnight ។