ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោក Armajani ក្នុងនាមជាជាងចម្លាក់ម្នាក់និងវិចិត្រករជាសាធារណៈនូវកាលប្បវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថត។