ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងតំបន់និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់អ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតនៅកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម។