ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2004 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ Skrowaczewski ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកនិពន្ធនូវកាលប្បវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។