នៅឆ្នាំ 2012 មូលនិធិ McKnight Foundation បានស្នើសុំការងារធ្វើវឌ្ឍនភាពពីរបៀបដែលពួកគេនឹងទៅជិតខួបនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍។ Shanai Matteson និង Colin Kloecker មកពី Works Progress ចង់បង្ហាញពីរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញនិងភ្លាមៗរបស់វិចិត្រករទាំងនេះដែលជាកន្លែងបច្ចុប្បន្នពួកគេហើយបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃដំណើរការការអនុវត្តន៍និងបទពិសោធជាច្រើនដែលសិល្បករជួបប្រទះនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេ។