នៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃស៊េរីអាហារសម្រាប់ការគិតរបស់ McKnight លោក Jay Walljasper បានរកឃើញពីរបៀបដែលសហគមន៍ជនបទមិនីសូតាបានចំណាយប្រាក់តិចតួចក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងតូចៗជំនួសឱ្យការច្នៃប្រឌិតនិងភាពជាដៃគូច្នៃប្រឌិត។