ថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2015 - ការបង្កើតឡើងជាលើកទីពីរនៃក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងដែលជាឯកសារសំខាន់មួយដឹកនាំការងាររបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំខាងមុខនេះបានប្តេជ្ញាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំរុញបេសកកម្មរបស់យើង។