ខែមីនាឆ្នាំ 2018 - ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃទីផ្សារថាមពលស្អាតនិងគណិតវិទ្យាអាកាសធាតុដ៏ឃោរឃៅកម្មវិធីអាកាសធាតុនិងថាមពលកណ្តាល McKnight បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីទៅក្របខ័ណ្ឌ decarbonization យ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី។