រំលងទៅមាតិកា
1 នាទីអាន

ដើមទុន

ដើមទុន

Root Capital

ដើមទុន វិនិយោគលើកំណើននៃសហគ្រាសកសិកម្មដូច្នេះពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ជនបទ។ អាជីវកម្មទាំងនេះទិញដំណាំដូចជាកាហ្វេកាកាវឬក្វិយណូពីកសិករតូចតាច។ ជាមួយនឹងកំណើនពួកវាក្លាយជាកម្លាំងនៃផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបង្កើតការងារផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងមនុស្សវ័យក្មេងរក្សានិរន្តភាពនិងរក្សាប្រព័ន្ធអេកូដែលងាយរងគ្រោះ។ ក្រុមហ៊ុន Root Capital ផ្គត់ផ្គង់អាជីវកម្មទាំងនេះជាមួយនឹងធនធានសំខាន់ៗដូចជាការទទួលបានដើមទុនជំនួញនិងដៃគូបច្ចេកទេសការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិរក្ស។

ដោយមានការគាំទ្រពីមូលនិធិ McKnight Foundation ក្រុមហ៊ុន Root Capital បានរៀបចំសិក្ខាសាលាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អង្គការផលិតកម្ម Quinoa ចំនួន 4 នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនៃប្រទេសបូលីវី។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះបានពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកអង្គការទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើតឱកាសសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងតំបន់ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុនិងការបណ្តុះបណ្តាលគឺកម្រមានណាស់។ លើសពីនេះទៀតមូលនិធិ McKnight Fund បានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភការសិក្សាសិក្សាផលប៉ះពាល់មួយដែលអនុញ្ញាតិឱ្យក្រុមហ៊ុន Root Capital ធ្វើការវាយតំលៃថាតើដើមទុននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្តល់ឱ្យមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍កសិករទាំងនេះដែរឬទេ។ កសិករភាគច្រើនដែលបានស្ទង់មតិបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយសមាគមអ្នកផលិតដែលគាំទ្រដោយឫទ្ធីថ៍គុណភាពជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើង។

ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអ្នកផ្តល់មូលនិធិដូចជាមូលនិធិ McKnight Fund ក្រុមហ៊ុន Root Capital បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនជាង 1000 នៅអាមេរិកឡាទីនអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីហើយបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 1,2 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនចំនួន 6 លាននាក់នៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្ម។

ប្រធានបទ: អន្តរជាតិ, ស្រាវជ្រាវដំណាំសហការ

ខែឧសភាឆ្នាំ 2015

ភាសាខ្មែរ