រំលងទៅមាតិកា
1 នាទីអាន

ផតឃែស្ថរៃអង្គាសថវិការខ្មៅ ស្វែងយល់ពីយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍នៅសប្បុរសធម៌ជាមួយតូនីអាឡិន

Tonya និយាយអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងចំពោះសមភាពពូជសាសន៍អ្វីដែលជម្រុញនាងហើយនាងបានផ្លាស់ទៅមីនីសូតានៅលើស៊េរី ៥ ផ្នែករបស់កម្មវិធី The Black Fundraisers 'ផតឃែស្ថ' ស្វែងយល់ពីយុត្តិធម៌ជាតិនៅសប្បុរសធម៌ 'ជាមួយ Kia Croom ។

ស្តាប់ EPISODE

ប្រធានបទ: សមធម៌ចម្រុះ & ការបញ្ចូល

ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១

ភាសាខ្មែរ