រំលងទៅមាតិកា

ប្រព័ន្ធអាហារត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសមធម៌។ នៅក្នុងត្រីមាសទី 4 នៃឆ្នាំ 2021 កម្មវិធីអន្តរជាតិរបស់យើងបានផ្តល់ $1.3 mi… https://t.co/ZiCUM82bpj

ភាសាខ្មែរ