រំលងទៅមាតិកា

ភាពអត់ឃ្លានជាសាកល និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន - ពួកគេទាំងពីរទាមទារឱ្យមានការកែប្រែជាបន្ទាន់នូវរបស់យើង ប្រព័ន្ធ #Food,… https://t.co/WXJY9j8FpY

ភាសាខ្មែរ