រំលងទៅមាតិកា

យើង​នឹង​ធ្វើ​សេចក្តី​ប្រកាស​ធំ​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី១៨ ខែតុលា អំពី​របៀប​ដែល​យើង​កំពុង​ជួប​វិបត្តិ​អាកាសធាតុ​ក្នុង​ទំហំ​វា… https://t.co/ZyHmWNKnyH

ភាសាខ្មែរ