សារ៉ាឡូវវ៉ានបានចូលរួមជាមួយម៉ាកខេកនៅឆ្នាំ ២០០៥ ហើយបានក្លាយជាមន្រ្តីកម្មវិធីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ សម្រាប់កម្មវិធីសិល្បៈរបស់មូលនិធិដែលគាំទ្រដល់សិល្បករដែលធ្វើការដើម្បីបង្កើតនិងចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍ដែលរស់រវើកនៅមីនីសូតា។ ឡូវ៉ាន់ចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមកសាងមូលដ្ឋានរួមទាំងអ្នកនៅតាមជនបទនិងទីក្រុងមីនីសូតាក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេស។ នាងត្រូវបានគេឧទ្ទិសដល់ការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយសមធម៌និងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយឧបសគ្គចំពោះការផ្តល់មូលនិធិ។

ឡូវ៉ាន់ជឿជាក់លើអំណាចរបស់សិល្បករនិងអ្នកកាន់វប្បធម៌ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលយើងយល់និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយពិភពលោក។ នាងគឺជាសមាជិកសកម្មម្នាក់នៃក្រុមអ្នកឧបត្ថម្ភមូលនិធិពូជសាសន៍ក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានិងបម្រើការជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងស្រុកនិងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបង្កើនសមធម៌និងយុត្តិធម៌ក្នុងការងារមនុស្សធម៌។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ Lovan បានបម្រើការនៅគណៈកម្មាធិការឧបត្ថម្ភនិងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ Propel មិនរកប្រាក់ចំណេញ។ លើសពីនេះទៀតនាងបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល Dorothy A. Johnson សម្រាប់ Philanthropy នៅសាកលវិទ្យាល័យ Grand Valley State ។ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពបានបង្ហាញពីឡូវ៉ាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៃការយល់ឃើញរបស់អ្នកទទួលថាជាមន្រ្តីកម្មវិធីដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃខ្ពស់ក្នុងចន្លោះនៃការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការគោរពចំពោះអ្នកទទួលជំនួយ។

មុនពេលម៉ាកខេនឌូឡូវបានធ្វើការក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងឌីហ្សាញ។ នាងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាវប្បធម៌និងអក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់លើតន្រ្តីពីសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota និងជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៃកម្មវិធីមីនី MBA នៅសាកលវិទ្យាល័យ St. Thomas ។