រំលងទៅមាតិកា

អន្តរជាតិ

គោលដៅកម្មវិធី: បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានស្បៀងអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភប្រកបដោយនិរន្តភាពតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរួមគ្នានិងការចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយកសិករខ្នាតតូចស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍។

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវដំណាំរួមសហការ (CCRP) ធ្វើការដើម្បីធានាឱ្យពិភពលោកមួយដែលមនុស្សទាំងអស់អាចទទួលបានអាហារបំប៉នដែលត្រូវបានផលិតដោយប្រជាជនក្នុងស្រុកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងធ្វើការនេះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធនិងការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករខ្នាតតូចវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍។ យើងប្រកាន់យកវិធីសាស្រ្តអេកូឡូស៊ីរួមមួយចំពោះកសិកម្មគាំទ្រការស្រាវជ្រាវនិងភាពជាដៃគូដែលនាំទៅរកការបង្កើនផលិតភាពដំណាំបង្កើនជីវភាពប្រសើរជាងមុនអាហារូបត្ថម្ភល្អប្រសើរនិងបង្កើនសមធម៌។ យើងផ្តោតការគាំទ្ររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍អនុវត្តចំនួនបីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដេសនិងអាហ្វ្រិក។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម អំពីការងាររបស់ស៊ីអេសភីភី។

សូម​ចំណាំ: CCRP មានដំណើរការកម្មវិធីបិទជាមួយនឹងការហៅទូរស័ព្ទគោលដៅម្តងម្កាល។ សំណើសុំមូលនិធិត្រូវបានទទួលយកតែពីអង្គការដែលត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យដាក់ពាក្យសុំឬឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទគោលដៅ។

អន្តរជាតិ

2022 Grantmaking at a Glance
មើលជំនួយថ្មីៗ

70ប្រាក់ជំនួយ 

$8.25Mការទូទាត់

ភាសាខ្មែរ